Day tin hieu

Day tin hieu duoc xem la he than kinh trong cac nha xuong, may moc, thiet bi. Chiu trach nhiem truyen dan tin hieu tu bo phan dieu khien trung tam den các bo phan co khi. Dung day tin hieu chinh hang de cac thiet bi hoat dong tron tru va khong bi hong hoc trong qua trinh su dung.

https://thietbidandung.vn/day-tin-hieu

https://www.scoop.it/topic/day-tin-hieu

ITEMS